Nalazite se u > Novosti za članove
Zakon o turističkoj pristojbi.
 Link;

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_992.html